TIPIṬAKA

(PĀLI / VIỆT)

❝ Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi • Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi • Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

TIPIṬAKA (MŪLA)

(Chánh tạng)


 

AṬṬHAKATHĀ

(Chú giải)


 

TĪKĀ

(Phụ chú giải)


Suttapiṭaka (Kinh)
 
Suttapiṭaka (aṭṭhakathā)
 
Suttapiṭaka (ṭīkā)
  • Categories

 
  • Categories

 
  • Categories


 
 
Vinayapiṭaka (Luật)
 
Vinayapiṭaka (aṭṭhakathā)
 
Vinayapiṭaka (ṭīkā)
  • Categories

 
  • Categories

 
  • Categories


 
 

 

Abhidhammapiṭaka (Luận)
 
Abhidhammapiṭaka (aṭṭhakathā)
 
Abhidhammapiṭaka (ṭīkā)
  • Categories

 
  • Categories

 
  • Categories


❝Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật. Đó là lời cuối cùng Như Lai❞ – Mahāparinibbānasuttaṃ