Tài liệu PĀḶI tham khảo

TIPIṬAKA

    Tipiṭaka (Pāḷi):

    + https://tipitaka.org/romn/

     Tipiṭaka (Việt)

    + https://www.tamtangpaliviet.net

    + https://thuvienhoasen.org

     + https://www.budsas.net

     Tipiṭaka (English)

     + https://suttacentral.net/pitaka/sutta

TỪ ĐIỂN PĀḶI

     + Từ điển Pāḷi – Việt giản lược:  Hòa thượng Bửu Chơn

     + Concise Pali-English Dictionary : A.P. Buddhadatta Mahathera

     + Pali text society Pali-English Dic: Rhys Davis

     + Dictionary of Pali Names – The Pali Text Society, London: G P Malalasekera (1899-1973)

     + Từ điển Việt – Pāḷi: Sa di Định Phúc

GIÁO TRÌNH PĀḶI

     + Pāli hàm thụ: Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu)

     + Học tiếng pāli: Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu)

     + Giáo trình pāḷi (trọn bộ), nguyên tác: the new pali course: Prof. A. P. Buddhadatta, Maha Nayaka Thera / HT. Thích Minh Châu. dịch tiếng Việt

     + Thuật từ văn phạm pali (grammatical term): Bhikkhu Ñāṇamoli (Ānandajoti Bhikkhu tái duyệt) / Tỳ khưu Thiện Hảo dịch tiếng Việt.