Pāḷi/Việt/Anh

NHỮNG NỘI DUNG GIÁO LÝ QUAN TRỌNG ĐƯỢC TRÍCH DẪN BẰNG BA NGÔN NGỮ (Pāḷi/Việt/Anh)
Dīghanikāya
Majjhimanikāya
Saṃyuttanikāya
Aṅguttaranikāya
Khuddakanikāya
[Kinh trường bộ] [Kinh trung bộ] [Kinh tương ưng bộ] [Kinh tăng chi bộ] [Kinh tiểu bộ]
+ 9 Ân Đức Phật [DN02]        
+ 5 triền cái [DN02]        
+ 4 thiền [DN02]        
+ 4 Thánh Quả [DN06]        
+ 8 Thánh đạo [DN06]        
+ 4 diệu dế [DN09]        
+ 5 trần [DN13]        
+ 5 triền cái [DN13]        
+ 32 tướng đại nhân [DN14]