Đối chiếu nam truyền – bắc truyên

ĐỐI CHIẾU NAM TRUYỀN & BẮC TRUYỀN

NAM TRUYỀN

BẮC TRUYỀN

KHÔNG THỂ THẤY ĐỨC PHẬT SAU KHI ĐỨC PHẬT NHẬP NIBBANA

DN01: Này các Tỳ Khưu, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến đời sống khác đã bị chấm dứt. Khi thân của vị này còn tồn tại thời chư Thiên và loài Người còn có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung, thời chư Thiên và loài Người không thể thấy được.
Đức Phật tồn tại ở cảnh giới Tây Phương Cực lạc vĩnh cửu vĩnh hằng

KHÔNG LÀM HẠI HẠT GIỐNG

DN02: Trung giới, Đại giới: người xuất gia không làm hại hạt giống, cây cối
Không cấm

KHÔNG NƯƠNG TỰA AI NGOÀI CHÍNH MÌNH

DN16: Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. .. đối với thân quán thân.. đối với các cảm thọ… đối với tâm… đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời.
፠  Khi chết Niệm danh hiệu Phật để được Phật A di đà dẫn độ. Khi gặp hoạn nạn, khổ đau: niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế âm cứu khổ, cứu nạn. Khi bệnh tật niệm danh hiệu Bồ Tát Dược Sư…

KHÔNG TỒN TẠI CÙNG LÚC HAI VỊ PHẬT

DN28: Không có trường hợp trong một thế giới, hai vị Chánh Đẳng Giác cùng xuất hiện ở đời, không trước, không sau. Sự kiện như vậy không thể xảy ra. 
Tồn tại Hội thượng Phật, Bồ Tát (vô số Phật cùng tồn tại ở một thời điểm)