18. Punaoghavaggo

XVIII. Phẩm Bộc Lưu

Tipitaka.org Việt dịch: HT. Thích Minh Châu
357-366Punaoghādisuttaṃ 165-174. I-IX. (S.v,139)
   1) Nhân duyên ở Sàvatthi… 2) — Này các Tỷ-kheo, có bốn bộc lưu này. Thế nào là bốn? Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu…
  120.X. Thượng Phần Kiết Sử (S.v,136)
   1) … 2) — Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử. Thế nào là năm? Tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạn, trạo cử, vô minh. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm thượng phần kiết sử. 3) Này các Tỷ-kheo, với mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bảy giác chi cần phải tu tập. Thế nào là bảy?… 4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi… tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 5) Này các Tỷ-kheo, vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bảy giác chi này cần phải tu tập.
Bojjhaṅgasaṃyutassa punaoghavaggo aṭṭhārasamo.  
Uddānaṃ –  
Ogho yogo upādānaṃ, ganthā anusayena ca;  
Kāmaguṇā nīvaraṇā, khandhā oruddhambhāgiyānīti.  
(Rāgavinayapariyosāna-dosavinayapariyosāna-mohavinayapariyosānavaggo vitthāretabbo).  
(Yadapi maggasaṃyuttaṃ vitthāretabbaṃ, tadapi bojjhaṅgasaṃyuttaṃ vitthāretabbaṃ).  
Bojjhaṅgasaṃyuttaṃ dutiyaṃ.