7. Mahāpaññavaggo

VII. Phẩm đại trí tuệ

Tipitaka.org Việt dịch: HT. Thích Minh Châu
1. Mahāpaññāsuttaṃ 62. I. Đại (S.v,412)
1058. ‘‘Cattārome, bhikkhave, dhammā bhāvitā bahulīkatā mahāpaññatāya saṃvattanti. Katame cattāro? Sappurisasaṃsevo, saddhammassavanaṃ, yonisomanasikāro, dhammānudhammappaṭipatti – ime kho, bhikkhave, cattāro dhammā bhāvitā bahulīkatā mahāpaññatā saṃvattantī’’ti. Paṭhamaṃ. 4) … đưa đến đại trí tuệ…
2.  Puthupaññāsuttaṃ 63. II. Quảng Đại (Puthu)(S.v,412)
1059. … Puthupaññatā saṃvattantī’’ti. Dutiyaṃ. 4) … đưa đến quảng đại trí tuệ…
3. Vipulapaññāsuttaṃ 64. III. Tăng Trưởng(Vipula) (S.v,412)
1060. … Vipulapaññatā saṃvattantī’’ti. Tatiyaṃ. 4) … đưa đến tăng trưởng trí tuệ…
4. Gambhīrapaññāsuttaṃ 65. IV. Thâm Sâu (S.v,412)
1061. … Gambhīrapaññatā saṃvattantī’’ti. Catutthaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ thâm sâu…
5. Appamattapaññāsuttaṃ 66. V. Không Có Ngang Bằng (Asamatta) (S.v,412)
1062. … Appamattapaññatā saṃvattantī’’ti. Pañcamaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ không có ngang bằng…
6. Bhūripaññāsuttaṃ 67. VI. Sung Mãn (Bhuuri) (S.v,412)
1063. … Bhūripaññatā saṃvattantī’’ti. Chaṭṭhaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ sung mãn…
7. Paññābāhullasuttaṃ 68. VII. Nhiều (S.v,412)
1064. … Paññābāhullā saṃvattantī’’ti. Sattamaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ sung túc…
8. Sīghapaññāsuttaṃ 69. VIII. Nhanh Lẹ (Sìgha) (S.v,412)
1065. … Sīghapaññatā saṃvattantī’’ti. Aṭṭhamaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ nhanh nhẹn…
9. Lahupaññāsuttaṃ 70. IX. Khinh An (S.v,412)
1066. … Lahupaññatā saṃvattantī’’ti. Navamaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ khinh an…
10. Hāsapaññāsuttaṃ 71. X. Hoan Hỷ (Hàsa) (S.v,412)
1067. … Hāsapaññatā saṃvattantī’’ti. Dasamaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ hoan hỷ…
11. Javanapaññāsuttaṃ 72. XI. Tốc Hành (S.v,413)
1068. … Javanapaññatā saṃvattantī’’ti. Ekādasamaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ tốc hành…
12. Tikkhapaññāsuttaṃ 73. XII. Sắc Bén (S.v,413)
1069. … Tikkhapaññatā saṃvattantī’’ti. Dvādasamaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ sắc bén…
13. Nibbedhikapaññāsuttaṃ 74. XIII. Thể Nhập (Nibbedhika) (S.v,413)
1070. … Nibbedhikapaññatā saṃvattanti. Katame cattāro? Sappurisasaṃsevo, saddhammassavanaṃ, yonisomanasikāro, dhammānudhammappaṭipatti – ime kho, bhikkhave, cattāro dhammā bhāvitā bahulīkatā nibbedhikapaññatāya saṃvattantī’’ti. Terasamaṃ. 4) … đưa đến trí tuệ thể nhập. Thế nào là bốn? (như trên) …
Mahāpaññavaggo sattamo.  
Tassuddānaṃ –  
Mahā puthu vipula-gambhīraṃ, appamatta-bhūri-bāhullaṃ; Sīgha-lahu-hāsa-javana, tikkha-nibbedhikāya cāti.  
Sotāpattisaṃyuttaṃ ekādasamaṃ.