⧳  ⧳  ⧳  ⧳  ⧳

[MJM40] ⊶ TIỂU KINH XÓM NGỰA

(Tóm lược những lời nói đáng được gìn giữ của Đức Phật và các vị Đệ Tử của Ngài)

SA-MÔN, SA-MÔN

Sa-môn! Sa-môn! Này các Tỳ Khưu, dân chúng biết các Ông là vậy. Và nếu các Ông có được hỏi: “Các Ông là ai!” Các Ông phải tự nhận: “Chúng tôi là Sa-môn”. Này các Tỳ Khưu, các Ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỳ Khưu, các Ông phải tự tu tập như sau: “Những pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, chúng ta sẽ tu tập pháp môn ấy. Như vậy danh xưng này của chúng ta mới chân chính và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Và những thứ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích”.

TỲ KHƯU KHÔNG THỰC HÀNH CÁC PHÁP XỨNG ĐÁNG BẬC SA-MÔN

Đối với Tỳ Khưu có tâm tham dục và lòng tham dục, tâm sân hận và lòng sân hận, tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ, tâm thù hận và lòng thù hận, tâm giả dối và lòng giả dối, tâm não hại và lòng não hại, tâm tật đố và lòng tật đố, tâm xan lẫn và lòng xan lẫn, tâm man trá và lòng man trá, tâm xảo trá và lòng xảo trá, tâm ái dục và lòng ái dục, có tà kiến và tà kiến không được đoạn diệt. Ta nói rằng, nếu vị ấy không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì không thể đoạn diệt được những cấu uế cho Sa-môn, những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. ví như một loại võ khí nguy hiểm tên mataja có hai lưỡi rất sắc bén, có thể được bao lại và bỏ vào trong một cái bao. Cũng vậy, Ta nói sự xuất gia của Tỳ Khưu ấy là như vậy.

SA-MÔN HẠNH KHÔNG CHỈ TÙY THUỘC VÀO MANG ĐẠI Y

Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của một vị mang đại y chỉ tùy thuộc vào mang đại y. Sa-môn hạnh của một vị lõa thể chỉ tùy thuộc vào lõa thể. Sa-môn hạnh của một vị sống thoa bụi và đất chỉ tùy thuộc vào hạnh thoa bụi và đất. Sa-môn hạnh của một vị sống theo lễ nghi tắm rửa chỉ tùy thuộc vào lễ nghi tắm rửa. Sa-môn hạnh của một vị sống dưới gốc cây chỉ tùy thuộc vào hạnh sống dưới gốc cây. Sa-môn hạnh của một vị sống ngoài trời chỉ tùy thuộc vào hạnh sống ngoài trời. Sa-môn hạnh của người theo hạnh đứng thẳng chỉ tùy thuộc vào hạnh đứng thẳng. Sa-môn hạnh của một vị ăn uống có định kỳ chỉ tùy thuộc vào hạnh ăn uống có định kỳ. Sa-môn hạnh của người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc vào hạnh sống theo chú thuật. Sa-môn hạnh của vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bện tóc.
Nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục … sân… phẫn nộ … hiềm hận … giả dối … não hại … tật đố … xan lẩn … man trá … xảo trá … ái dục … tà kiến …  thì những thân hữu quyến thuộc, bà con cùng một huyết thống có thể khiến người đó mang đại y ngay khi người đó mới sanh, và khuyên người đó mặc đại y như sau: “Này hiền nhi, hãy mang đại y, nếu mang đại y thì lòng tham dục của người có tâm tham dục, sẽ được đoạn diệt … sân… phẫn nộ … hiềm hận … giả dối … não hại … tật đố … xan lẩn … man trá … xảo trá … ái dục … tà kiến …  bởi vì Ta thấy có người mang đại y nhưng vẫn có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm phẫn nộ, có tâm giả dối, có tâm não hại, có tâm tật đố, có tâm xan lẩn, có tâm man trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tâm tà kiến, nên Ta không nói rằng, Sa-môn hạnh của người có tham dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của vị ấy.

TỲ KHƯU THỰC HÀNH PHÁP MÔN XỨNG ĐÁNG BẬC SA-MÔN

Đối với Tỳ Khưu có tâm tham dục và lòng tham dục được đoạn diệt … sân… phẫn nộ … hiềm hận … giả dối … não hại … tật đố … xan lẩn … man trá … xảo trá … ái dục … tà kiến … Ta nói rằng, nếu vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì có thể đoạn diệt được những cấu uế cho Sa-môn, những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn, đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú.

VỊ ẤY THẤY TỰ NGÃ ĐƯỢC GIẢI THOÁT

Vị ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác, bất thiện pháp và vị ấy thấy tự ngã được giải thoát. Do thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác, bất thiện pháp ấy, do thấy tự ngã được giải thoát nên hân hoan sanh; do tâm hân hoan nên hỷ sanh; do hỷ nên thân được khinh an; do thân khinh an nên lạc thọ sanh; do lạc thọ nên tâm được định tĩnh.

AN TRÚ TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân… bi … hỷ … xả …

NHỜ NỘI TÂM ĐƯỢC ĐỊNH TĨNH – VỊ ẤY THỰC HÀNH PHÁP XỨNG ĐÁNG BẬC SA-MÔN

Ví như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Nếu có người từ phương Đông đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước. Người ấy đi đến hồ sen ấy giải trừ khát nước và giải trừ nóng bức. Nếu có người từ phương Tây … phương bắc … phương nam… Cũng vậy, nếu có người từ gia đình Sát đế lị xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đi đến pháp luật do Như lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ, bi, hỷ, xả, nội tâm được định tĩnh, Ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn. Nếu vị ấy từ gia đình Bà-la-môn… từ gia đình Phệ xá … từ gia đình Thủ đà …

THÀNH ĐẠT VÔ LẬU TÂM GIẢI THOÁT, TUỆ GIẢI THOÁT – TRỞ THÀNH VỊ SA-MÔN

Nếu từ gia đình Sát đế lị, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu từ gia đình Bà-la-môn… từ gia đình Phệ xá…