9 ÂN ĐỨC PHẬT [DN02]

   

9 ÂN ĐỨC PHẬT

Tipitaka.org HT. Thích Minh Châu Maurice Walshe
Taṃ kho pana bhagavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato : Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng: Concerning the Blessed Gotama this fair report has been spread about:
Itipi so bhagavā Đây là Thế Tôn This Blessed Lord is an
1. Arahaṃ Bậc A La Hán (Bậc Ứng Cúng) Arahant
2. Sammāsambuddho Chánh Đẳng Chánh Giác (Chánh biến tri) A fully-enlightened Buddha
3. Vijjācaraṇasampanno Minh Hạnh Túc Endowed with wisdom and conduct
4. Sugato Thiện Thệ The Well-Farer
5. Lokavidū Thế Gian Giải Knower of the worlds
6. Anuttaro Purisadammasārathi Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Incomparable Trainer of men to be tamed
7. Satthā Devamanussānaṃ Thiên Nhân Sư Teacher of gods and humans
8. Buddho Phật Enlightened
9. Bhagavā Thế Tôn Blessed

+ Suttapiṭaka / Sīlakkhandhavaggapāḷi / 2. Sāmaññaphalasuttaṃ

Tipitaka.org | Pariyatti.org | Vipassana.vn | Tipitaka.vn (Pali/Việt)

✤✤✤✤✤