8 THÁNH ĐẠO [DN06]

   

          

BÁT THÁNH ĐẠO

 

Tipitaka.org HT. Thích Minh Châu Maurice Walshe
Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo Bát thánh đạo The noble eightfold path
1. Sammādiṭṭhi Chánh kiến Right view
2. Sammāsaṅkappo Chánh tư duy Right thought
3. Sammāvācā Chánh ngữ Right speech
4. Sammākammanto Chánh nghiệp Right action
5. Sammāājīvo Chánh mạng Right livelihood
6. Sammāvāyāmo Chánh tinh tấn Right effort
7. Sammāsati Chánh niệm Right mindfulness
8. Sammāsamādhi. Chánh định Right Concentration

+ Suttapiṭaka / Sīlakkhandhavaggapāḷi / 6. Mahālisuttaṃ

Tipitaka.org | Pariyatti.org | Vipassana.vn | Tipitaka.vn (Pali/Việt)

✤✤✤✤✤