5 TRIỀN CÁI [DN13]

✤✤✤✤✤

   

✤✤✤✤✤

PAÑCA NĪVARAṆA 

NĂM TRIỀN CÁI

FIVE HINDRANCES

tipitaka.org HT. Thích Minh Châu Maurice Walshe
1. Kāmacchandanīvaraṇaṃ Dục cái The hindrance of sensuality
2. Byāpādanīvaraṇaṃ Sân cái The hindrance of ill-will
3. Thinamiddhanīvaraṇaṃ Hôn trầm thụy miên cái The hindrance of sloth-and-torpor
4. Uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ Trạo hối cái The hindrance of worry-and-flurry,
5. Vicikicchānīvaraṇaṃ Nghi cái The hindrance of doubt

+ Suttapiṭaka / Sīlakkhandhavaggapāḷi / 2. Sāmaññaphalasuttaṃ

Tipitaka.org | Pariyatti.org | Vipassana.vn | Tipitaka.vn (Pali/Việt)

✤✤✤✤✤