5 TRIỀN CÁI [DN02]

✤✤✤✤✤

        

✤✤✤✤✤

PAÑCA NĪVARAṆA 

NĂM TRIỀN CÁI

FIVE HINDRANCES

tipitaka.org HT. Thích Minh Châu Maurice Walshe
1. Abhijjhā 1. Tham 1. worldly desires
2. Byāpādapadosa 2. Sân 2. ill-will and hatred
3. Thinamiddha 3. Hôn trầm thụy miên 3. sloth-and-torpor
4. Uddhaccakukkucca 4. Trạo cử, hối tiếc 4. worry-and-flurry
5. Vicikicchā 5. Nghi ngờ 5. Doubt

+ Suttapiṭaka / Sīlakkhandhavaggapāḷi / 2. Sāmaññaphalasuttaṃ

Tipitaka.org | Pariyatti.org | Vipassana.vn | Tipitaka.vn (Pali/Việt)

✤✤✤✤✤