5 TRẦN [DN13]

✤✤✤✤✤

               

 ✤✤✤✤✤

5 TRẦN

tipitaka.org HT. Thích Minh Châu Maurice Walshe
Evameva kho pañcime kāmaguṇā ariyassa vinaye andūtipi vuccanti, bandhanantipi vuccanti. Có năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi dây chuyền, sợi dây thắng trong giới luật của bậc Thánh. In the Ariyan discipline these five strands of sense-desire are called bonds and fetters.
1. Cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā. Những sắc pháp do mắt cảm nhận khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục, ái lạc. Forms seen by the eye which are agreeable, loved, charming, attractive, pleasurable, arousing desire;
2. Sotaviññeyyā saddā…pe… những tiếng do tại cảm nhận…  sounds heard by the ear…
3. ghānaviññeyyā gandhā…  những hương do mũi cảm nhận…  smells smelt by the nose … 
4. jivhāviññeyyā rasā…  những vị do lưỡi cảm nhận.. tastes savoured by the tongue…
5. kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā… những xúc do thân cảm nhận… contacts felt by the body which are agreeable…

+ Suttapiṭaka / Sīlakkhandhavaggapāḷi /13.Tevijjasuttaṃ

Tipitaka.org | Pariyatti.org | Vipassana.vn | Tipitaka.vn (Pali/Việt)

✤✤✤✤✤