4 THÁNH QUẢ [DN06]

✤✤✤✤✤

            

✤✤✤✤✤

4 THÁNH QUẢ

Tipitaka.org HT. Thích Minh Châu Maurice Walshe
Sotāpanna Bậc dự lưu Stream-Winner
Tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā, avinipātadhammo niyato sambodhiparāyaṇo Đoạn dứt ba kiết sử, không đọa ác thú, chắc chắn đạt quả Bồ-đề Having abandoned three fetters, not liable to states of woe, firmly set on the path to enlightenment
Sakadāgāmi Bậc Nhất lai Once-Returner
Tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā, rāgadosamohānaṃ tanuttā, sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karoti Đoạn dứt ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, si, còn phải sanh lại trong đời này, một lần nữa trước khi diệt hẳn khổ đau. Hhas abandoned the three fetters, and has reduced his greed, hatred and delusion, having returned to this world once more, will make an end of suffering
Opapātiko Bậc bất lai/ vị hóa sanh Non-returner
Pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā, tattha parinibbāyī, anāvattidhammo tasmā lokā đoạn dứt năm hạ phần kiết sử, nhập Niết-bàn tại đây, không còn phải trở lại thế giới này nữa Has abandoned the five lower fetters takes a spontaneous rebirth [in a higher sphere] and, without returning from that world, gains enlightenment
Arahan Bậc A la hán Arahant
Bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati Diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu Through the extinction of the corruptions reaches in this very life the uncorrupted deliverance of mind, the deliverance through wisdom, which he has realised by his own insight

 

+ Suttapiṭaka / Sīlakkhandhavaggapāḷi / 6. Mahālisuttaṃ

Tipitaka.org | Pariyatti.org | Vipassana.vn | Tipitaka.vn (Pali/Việt)

✤✤✤✤✤