4 DIỆU ĐẾ [DN09]

✤✤✤✤✤

   

✤✤✤✤✤

TỨ DIỆU ĐẾ

Tipitaka.org HT. Thích Minh Châu Maurice Walshe
1. Idaṃ dukkhanti kho, Đây là khổ. This is suffering
2. Ayaṃ dukkhasamudayoti kho Đây là khổ tập. This is the origin of suffering
3. Ayaṃ dukkhanirodhoti kho Đây là khổ diệt. This is the cessation of suffering
4. Dukkhanirodhagāminī paṭipadāti kho Đây là con đường đưa đến khổ diệt. This is the path leading to the cessation of suffering

+ Suttapiṭaka / Sīlakkhandhavaggapāḷi / 9. Poṭṭhapādasuttaṃ

Tipitaka.org | Pariyatti.org | Vipassana.vn | Tipitaka.vn (Pali/Việt)